سال ۹۸و۹۹

مهدی خانمحمدی   ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۶

۳۵۰هوایی شهرقم۵ساعت
۴۸۰هوایی شهرگرمسار۶ساعت
۶۱۵بعدازشهرسمنان۹ساعت ۱۸دقیقه
فتح شد