لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی کرمانشاه

علی جاج علیانی
علی جاج علیانی
08185953403
سعیددوکانه
سعیددوکانه
09353082232
یونس دلیری
یونس دلیری
09300440832
مسعوداقایی
مسعوداقایی
09029275598
حمیدمنوچهری
حمیدمنوچهری
09388310934
معین کولانی
معین کولانی
09184485141
سجادقاسمی
سجادقاسمی
09189309705
سعیدفرهادی
سعیدفرهادی
09189230689
محمد رضا ایزدی
محمد رضا ایزدی
09183310508
اشکان مضاهری
اشکان مضاهری
918 939 202
سعیدمومنی
سعیدمومنی
09034583639
میلادخدایی
میلادخدایی
91893924761