اخبار سال ۱۳۹۸

مهدی خانمحمدی   ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۵

درسال جدید ۵رها سازی انجام میگیرد ۲رها سازی دسته جمعی برای آماده سازی پرندگان برای مسابقه .اولین رها سازی حدودتاریخ۱۱/۱۰. ۷۰کیلومتر هوایی۲۰۰کیلومتر هوایی .و۳مسابقه ۳۱۵شهرساوه ۴۳۴شهرورامین و۵۳۰کیلومتر هوایی با مدیریت مهدی خانمحمدی ورودی مسابقه ۲۰۰هزارتومان میباشد.جزیات به اطلاع مربیان درجلسه درمیان گذاشته میشود به امید موفقیت تمام کلوپهای ایران.